نمایشگر یک مطلب

آدرس: همدان چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن دانشگاه بوعلی سینا آزمایشگاه مرکزی

کد پستی 38695-65178

تلفن های آزمایشگاه  :

رئیس:         31401430 -081

                   31401432 -081

                 31401431 -081

آدرس اینترنتی

http://basu.ac.ir/web/centlab 

پست الکترونیک

cent_lab@basu.ac.ir

 

نمایشگر یک مطلب