تکنولوژِی مواد غذایی


گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی
نام سرپرست: دکتر مصطفی کرمی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-۳۴۵۰۶۲۶۴
تلفن داخلی: ۲۰۳
پست الکترونیک: m.fereidooni@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهدی فریدونی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:
 

 علوم و صنایع غذایی:

 

مجهز به دستکاه های گازکراماتوگرافی، ویسکومتر، اسپکتروفوتومتر و ...

 

 تجهیزات آزمایشگاهی:
 
 

Universal Testing Machine

  -آزمون خواص مکانیکی عمومی

Viscometer   

  -اندازه گیری گرانروی

Milk Analyzer  

   -سنجش شیر

Gas Chromatograph (GC)   

   کروماتوگراف گازی

Kjeldahl Digestion   

   - هضم کجلدال