آزمایشگاه مرکزی

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

GC-MS وضعیت فعال

نام دستگاه

کروماتوگراف گازی- طیف سنج جرمی

(GC-MS) Gas Chromatograph-Mass spectrometer

مشخصات دستگاه

Scion-456-SQ-Netherlands

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی

کارشناس

دکتر سید علی حسینی

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:00-14:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۱،۷۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

 1. ستون دستگاه CP Sil 5 (25 m 0.25 mm 0.25 macrom) و برای نمونه های غیر قطبی است. نمونه باید کاملا فاقد آب باشد.
 2. غلظت نمونه حتما باید مشخص باشد.
 3. برای اسانس و مواد استخراج شده نمونه ها حتما در حضور کارشناس دستگاه رقیق سازی شود.
 4. دستگاه دارای اتوانجکتور با ویال های 2-5-10 سی سی است

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) 

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 


 

FT-IR وضعیت خارج از سرویس

 

نام دستگاه

طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه

Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR)

مشخصات دستگاه

Agilent-USA-Cary 680

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

کارشناس

مهندس علیرضا عبدی نژاد

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:00-12:30)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

7۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۵۷۵،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۳۵۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* بررسی طیف عبوری یا جذب نمونه

* دستگاه صرفا با ماژول ATR خدمات می دهد.

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) 

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

 

GC وضعیت خارج از سرویس

 

نام دستگاه

کروماتوگراف گازی- طیف سنج جرمی

(GC) Gas Chromatograph

مشخصات دستگاه

Scion-456-SQ-Netherlands

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی

کارشناس

دکتر سید علی حسینی

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:00-14:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۱،۷۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

 1. ستون دستگاه CP Sil 5 (25 m 0.25 mm 0.25 macrom) و برای نمونه های غیر قطبی است. نمونه باید کاملا فاقد آب باشد.
 2. غلظت نمونه حتما باید مشخص باشد.
 3. برای اسانس و مواد استخراج شده نمونه ها حتما در حضور کارشناس دستگاه رقیق سازی شود.
 4. دستگاه دارای اتوانجکتور با ویال های 2-5-10 سی سی است

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) 

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

 

 

 

 

کوره لوله ای وضعیت خارج از سرویس

 

نام دستگاه

کوره لوله ای

Tube Furnace

مشخصات دستگاه

1700-80-Vتسنیم کیمیای ایران

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

کارشناس

مهندس علیرضا عبدی نژاد

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:30-14:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

1،5۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۱،۱۲۵،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۷۵۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* عملیات حرارتی تحت خلا، عملیات حرارتی تحت گاز خنثی

* دمای عملیاتی دستگاه 1500 درجه می باشد.

* هزینه به ازای هر ساعت عملیات حرارت دهی است. به ازای هر ساعت اضافه ۳۰% به قیمت پایه اضافه می شود.

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) 

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

 

 

 

Atomic absorption وضعیت فعال

 

نام دستگاه

جذب اتمی

Atomic absorption (AAS)

مشخصات دستگاه

Varian - AA 240 - Flame 

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

کارشناس

دکتر محمد سیاری

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:00-12:30)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

7۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۵۷۵،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۳۵۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* بررسی طیف عبوری یا جذب نمونه

* دستگاه صرفا با ماژول ATR خدمات می دهد.

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) 

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

دانشکده مهندسی

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

نام دستگاه

میکروسکوپ الکترونیکی روبشی

Scanning Electron Microscope (SEM)

مشخصات دستگاه

JEOL- JSM 840A-Japan

نام آزمایشگاه

مرکز تصویر برداری الکترونی دانشکده مهندسی

کارشناس

مهندس مریم خانی نور

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:00-14:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

۱،۸۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۱،۳۵۰،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۹۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

 1. عکس برداری از ریزساختارها
 2. آنالیز عنصری EDX
 3. تنها آنالیز کیفی از عناصر گرفته می شود.

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه: 

تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) و  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) cent_lab@basu.ac.ir

 
 

 

 

نام دستگاه

طیف سنج پراش پرتو ایکس

X-Ray Diffraction Spectrometer (XRD)

مشخصات دستگاه

Simens-D8-Germany

نام آزمایشگاه

مرکز تصویر برداری الکترونی  دانشکده مهندسی

کارشناس

مهندس مهدی سیفی

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:00-14:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

1،۲۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۹00،000 ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۶۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی , فیزیکی , شیمیایی , ساختار , اندازه

* تهیه طیف XRD و تعیین فازهای نمونه

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  ( ۰۹۱۲۵۲۱۱۵۷۸  ) فقط ارتباط از طریق واتس آپ 

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

 

 

 

 

نام دستگاه

پهپاد تصویربرداری هوایی

Aerial Photography Drone

مشخصات دستگاه

فانتوم ۴

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه ژئوماتیک

کارشناس

دکتر مرتضی حیدری مظفر

زمان استفاده

یکشنبه و سه شنبه (8:00-17:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

2،5۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۱،۸۷۵،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۱،۲۵۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* نقشه‌برداری

* ارتفاع 300 متر از سطح زمین. عدم پرواز در هنگام وزش شدید باد.

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) 

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

 

نام دستگاه

روبشگر سه بعدی

Three-dimensional Scanner

مشخصات دستگاه

GeoSLAM UK-          ZEB-Horizon,

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه ژئوماتیک

کارشناس

دکتر مرتضی حیدری مظفر

زمان استفاده

یکشنبه و سه شنبه (8:00-17:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

2،0۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* مختصات سه‌بعدی

* برد 100 متر

* هزینه بر اساس هر ساعت کارکرد دستگاه می‌باشد.

* قیمت بر اساس نوع عوارض، توافقی می‌باشد.

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) 

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

نام دستگاه

پهپاد تصویربرداری هوایی

Aerial Photography Drone

مشخصات دستگاه

فانتوم ۴

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه ژئوماتیک

کارشناس

دکتر مرتضی حیدری مظفر

زمان استفاده

یکشنبه و سه شنبه (8:00-17:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

2،5۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۱،۸۷۵،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۱،۲۵۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* نقشه‌برداری

* ارتفاع 300 متر از سطح زمین. عدم پرواز در هنگام وزش شدید باد.

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) 

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

 

نام دستگاه

روبشگر سه بعدی

Three-dimensional Scanner

مشخصات دستگاه

GeoSLAM UK-          ZEB-Horizon,

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه ژئوماتیک

کارشناس

دکتر مرتضی حیدری مظفر

زمان استفاده

یکشنبه و سه شنبه (8:00-17:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

2،0۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* مختصات سه‌بعدی

* برد 100 متر

* هزینه بر اساس هر ساعت کارکرد دستگاه می‌باشد.

* قیمت بر اساس نوع عوارض، توافقی می‌باشد.

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) 

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

 

 

 

دانشکده تربیت بدنی

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

نام دستگاه

دستگاه آنالیز حرکتی

Motion Analysis

مشخصات دستگاه

 

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی

کارشناس 

 

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:00-14:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۱،۷۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

 1.  

چگونگی ثبت درخواست

جهت ثبت درخواست لازم است متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت کرده و پس از تکمیل فرم مربوطه آپلودنمایند.

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) و  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)      cent_lab@basu.ac.ir

 
 

 

دانشکده شیمی

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

 

نام دستگاه

دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات زنر

ZAHNER

مشخصات دستگاه

PP201

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه 2

کارشناس

دکتر داود نعمت الهی

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:00-12:30)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

۸۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۶۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۴۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* انجام آزمایش های ولتامتری شامل، ولتامتری چرخه‌ای، ولتامتری پالس تفاضلی

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) 

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 
 

دانشکده کشاورزی

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

.

 

نام دستگاه

 اندازه گیری فتوسنتز

Photosynthesis Meter

مشخصات دستگاه

 LCi –ADC-UK

نام آزمایشگاه

فرآوری و فیتوشیمی - کشاورزی

کارشناس

علیرضا شاه بداغلو

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (10:00-12:30)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

8۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۶۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۴۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* اندازه گیری فتوسنتز

* می بایست قبلا با گروه علوم باغبانی جهت انجام کار هماهنگی صورت پذیرد

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) 

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

 

 

نام دستگاه

 فلورومتر

Fluorometer

مشخصات دستگاه

  Handy peaUK

نام آزمایشگاه

فرآوری و فیتوشیمی - کشاورزی

کارشناس

علیرضا شاه بداغلو

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (10:00-12:30)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

2۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

15۰،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

10۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* اندازه گیری فلورسانس کلروفیل

* می بایست قبلا با گروه علوم باغبانی جهت انجام کار هماهنگی صورت پذیرد

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) 

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

 

 

 

 

نام دستگاه

استخراج سوکسله

Soxhlet Extractor

مشخصات دستگاه

PECOFOD

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی

کارشناس

پریسا استاد احمدی

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:30-14:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

8۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۶۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۴۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* اندازه گیری چربی

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) 

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

 

نام دستگاه

کروماتوگراف

Gas Chromatograph

مشخصات دستگاه

GC-2552TG

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی

کارشناس

پریسا استاد احمدی

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:30-14:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

1،0۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۷۵۰،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۵۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* اندازه­گیری اسد چرب فرار

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) 

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

 

 

نام دستگاه

اندازه گیری فیبر خام

Raw Fiber Analyzer

مشخصات دستگاه

GERHARDT

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی

کارشناس

 

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:30-14:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

۰۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۰۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۰۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* اندازه گیری CF-ADF-NDF

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) 

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

 

 

 

نام دستگاه

طیف سنج نوری نانودراپ

Nanodrop Spectrophotometer

مشخصات دستگاه

cary 100

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی

کارشناس

 

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:30-14:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

۰۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۰۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۰۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* اندازه­گیری سنجش غلظت و آلودگی نمونه

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) 

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

 

 

دانشکده پیرادامپزشکی

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

نام دستگاه

 سنجش خودکار بیوشیمی

Biochemistry Auto Analyzer

مشخصات دستگاه

ALPHA CLASSIC A+++

نام آزمایشگاه

مرکزی پیرادامپزشکی

کارشناس

سکینه اعظمی

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:00-14:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

۰۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۰۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۰۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* اندازه گیری پارامترهای بیوشیمیایی

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081) 

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

دانشکده صنایع غذایی

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

.

 

 

 

 

نام دستگاه

 آزمون خواص مکانیکی عمومی

Universal Testing Machine

مشخصات دستگاه

  STM150

نام آزمایشگاه

فرآوری مواد غذایی صنایع غذایی

کارشناس

مهدی فریدونی

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:00-12:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

5۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

300،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

20۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* تست نفوذ، تست کشش، تست فشار

* در زمینه محصولات غذایی و همچنین ملزومات بهداشتی اندازه گیری ها انجام می شوند. Loudcell دستگاه به ترتیب 6، 20 و 50 کیلو گرمی می باشند

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه: داخلی (۲۰۳) - ۳۴۵۰۶۲۶۴  (081)  تلفن همراه: ۰۹۱۸۹۰۹۹۶۵۴

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

 

 

نام دستگاه

اندازه گیری گرانروی

  Viscometer

مشخصات دستگاه

Brookfield -DV2T-USA

نام آزمایشگاه

فرآوری مواد غذایی صنایع غذایی

کارشناس

مهدی فریدونی

زمان استفاده

یکشنبه (10:00-14:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

4۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۳۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۲۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* اندازه گیر گرانروی

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه:  داخلی (۲۰۳) - ۳۴۵۰۶۲۶۴  (081)  تلفن همراه: ۰۹۱۸۹۰۹۹۶۵۴

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

 

 

 

نام دستگاه

سنجش شیر

Milk Analyzer

مشخصات دستگاه

German, lacto star 3510

نام آزمایشگاه

فرآوری مواد غذایی صنایع غذایی

کارشناس

مهدی فریدونی

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:00-14:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

20۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

۱۵۰،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

۱۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* آنالیز ترکیبات شیر

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه: داخلی (۲۰۳) - ۳۴۵۰۶۲۶۴  (081)  تلفن همراه: ۰۹۱۸۹۰۹۹۶۵۴

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

 

 

نام دستگاه

کروماتوگراف گازی

Gas Chromatograph (GC)

مشخصات دستگاه

Japan 2014,GC-2552TG

نام آزمایشگاه

فرآوری مواد غذایی صنایع غذایی

کارشناس

مهدی فریدونی

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:00-1۲:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

2،00۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

1،۷۵۰،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

1،00۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* پروفایل اسیدهای چرب، پروفایل VFA

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه: داخلی (۲۰۳) - ۳۴۵۰۶۲۶۴  (081)  تلفن همراه: ۰۹۱۸۹۰۹۹۶۵۴

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir

 

 

 

 

 

نام دستگاه

هضم کجلدال

Kjeldahl Digestion

مشخصات دستگاه

 German-behr, Inkjel 1225p

نام آزمایشگاه

فرآوری مواد غذایی صنایع غذایی

کارشناس

مهدی فریدونی

زمان استفاده

شنبه تا چهارشنبه (8:00-1۴:00)

تعرفه خدمات

(برای هر نمونه)

(برای هر ساعت کار کرد)

متقاضی آزاد

8۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضی منطقه ۴ و مراکز طرف قرارداد

600،۰۰۰ ریال

متقاضی دانشگاه بوعلی سینا

40۰،۰۰۰ ریال

توضیحات

* اندازه گیری ازت و پروتئین

* خاصیت قابل اندازه گیری : شیمیایی

چگونگی ثبت درخواست

* متقاضیان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دریافت و پس از تکمیل آن در سامانه بارگزاری نمایند.

* برای پرداخت هزینه آزمون به اینجا مراجعه فرمائید. لطفاً قبل از پرداخت با کارشناس تجهیز مربوطه هماهنگ نمائید. 

تلفن تماس کارشناس دستگاه: داخلی (۲۰۳) - ۳۴۵۰۶۲۶۴  (081)  تلفن همراه: ۰۹۱۸۹۰۹۹۶۵۴

 تلفن تماس و ایمیل آزمایشگاه مرکزی  :  ۳۸۳۸۱۴۲۰ (081) -  ۳۸۳۸۰۶۸۹ (081)  -  cent_lab@basu.ac.ir