آزمایشگاه مرکزی


دکتر بابک ژاله
- رئیس آزمایشگاه مرکزی -
تحصیلات : دکتری

ایمیل : jaleh@basu.ac.ir

تلفن : ۳۱۴۰۱۴۳۰ -۰۸۱


داخلی : ۱۴۳۰
دکترسیدعلی حسینی سیر
- معاون آزمایشگاه مرکزی -
تحصیلات : دکتری

ایمیل : sahosieni@gmail.com

تلفن : ۳۱۴۰۱۴۳2 -۰۸۱


داخلی : 1432
علیرضا عبدی نژاد
- کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی -
تحصیلات :

ایمیل : aranet@gmail.com

تلفن : ۳۱۴۰۱۴۳1 -۰۸۱


داخلی : 1431